TREASURY MANAGEMENT

Treasury is een proces. De schatkist van uw corporatie moet structureel beheerd worden en niet alleen wanneer er een(her)financieringsbehoefte ontstaat. Wij zorgen ervoor dat uw treasury geen eenmansaangelegenheid is. Door treasury als een proces te zien en het ook als zodanig in te richten, kunt u tijdig inspelen op een veranderende omgeving en wet- en regelgeving waaraan u dient te voldoen. Adelaer Real Estate Treasury wil u ondersteunen bij de investerings- en financieringsaanvragen en het beheer van uw lening(en).

Adelaer Financial Architects kan, met in achtneming van de maatschappelijke rol van uw corporatie, uw financieringsmogelijkheden toetsen. Naast het traditionele financieringsmodel van geborgde financiering, kijken wij ook naar niet-geborgde financieringen. Dit laatste wordt op termijn relevant, wanneer niet-DEAB woningbezit niet langer via interne leningen, maar extern moet worden gefinancierd.

Adelaer Financial Architects, met 250 jaar internationale bancaire ervaring, is Nederlands grootste financieringsintermediair. We zijn onder andere gespecialiseerd in het committeren van toeleveranciers buiten de traditionele kanalen, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, investeringsfondsen en internationale banken. Deze partijen zijn vaak toeschietelijker dan Nederlandse banken om te financieren tegen scherpere condities.

Van Digital CFO mag u vervolgens verwachten dat wij het beheer van uw leningen verzorgen. Dit is een data-intensief en complex administratief proces, waar uw corporatie mogelijk niet op is ingericht. Wij verzorgen het volledige leningbeheer; van administratief management en heronderhandeling van voorwaarden/leningen tot bijzonder beheer en uitwinning van zekerheden.

Naast financieren kan Adelaer Capital Markets u begeleiden bij het bepalen van een strategie voor de aan- en verkoop van huurwoningen. Adelaer Capital Markets neemt daarbij de gevolgen voor de (financiële) positie van uw corporatie in acht, evenals de maatschappelijke opgave waarbij de gehele woningvoorraad in beschouwing wordt genomen. Ook bij de realisatie van investeringsopgaven, zoals nieuwbouw- en (ingrijpende) renovatieprojecten, neemt Adelaer Capital Markets u bij de hand.

Adelaer toont aan dat u met Treasury Management, de operationele, financiële en reputatierisico’s verlaagt! Adelaer is onafhankelijk en onze doelstelling is het creëren van toegevoegde waarde op lange termijn. De vindingrijke financiële dealarchitecten van Adelaer maken kansen en risico’s inzichtelijk en creëren haalbare plannen waar uw corporatie beter van wordt. Wij zorgen voor rust en vertrouwen.

Digitale CFO

LENING VOOR
VERENIGING VAN
EIGENAARS

Treasury
Management

MAURITS VAN BOUWDIJK BASTIAANSE
MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET MAURITS